top of page

Sonje Ayiti (Creole Version)

Updated: Jul 4, 2021

Sonje AyitiSonje Ayiti se yon òganizasyon ki fòme pa yon gwoup imanitè entènasyonal k ap travay ansanm pou leve kominote ayisyen an. Yo fè sa atravè edikasyon, devlopman, ak pwomosyon sante, espesyalman nan zòn riral an Ayiti yo. Sonje Ayiti se yon òganizasyon ak anpil lòt branch tankou Kore Timoun, Klere Manman, ak Chimen Lavi Miyò.


Apre tranbleman tè 12 janvye 2010 la, Sonje Ayiti te fonde CIMA, yon lekòl nan rejyon Nò Ayiti. CIMA kounye a responsab edikasyon 323 elèv ak 35 anplwaye; lekòl la kòmanse de matènèl rive jiska klas 9yèm ane. CIMA aktyèlman ap aplike yon pwogram gradyasyon 18-mwa, pou ede fanmi ki pa gen mwayen yo jwenn chimen pou yo ka soti nan povrete pa devlopman byen pwodiktif, ranfòse yo pou kwè nan tèt yo ak mete konfyans nan yo menm pou sa mennen yo nan direksyon pou siksè.


Sonje Ayiti bay kiltivatè lokal yo divès kalite grenn pou plante, pou ranfòse ekonomi an ak ba yo yon sipò ki dirab. Kiltivatè yo gen kapasite pou yo plante pwòp pwodwi yo, sa diminye depandans yo sou machandiz ki enpòte, ak ranfòse revni yo. Organization an tou gen yon pwogram poul-kabrit ki ede fanmi yo vanse ak bèt sa yo, kote ke yo kapab itilize bèt yo pou ede yo ak bezwen yo, pandan yap vann sa bèt yo pwodwi.


Lè vakans ak jou ferye, chak samdi, Sonje Ayiti gen yon pwogram anrichisman ki prezante pa Klere Timoun, yon gwoup volontè inivèsite bakaloreya. Yo ede ak ankouraje timoun yo pou yo ekspoze talan yo atravè dans, teyat, atizana, kizinye ak pentire. Sonje Ayiti sipòte fanmi ak kominote a antye, sipòte timoun yo san yo pa ede fanmi yo pa t yon opsyon. Se konsa, yo te kreye Kore Manman pou ranfòse manman yo, paske yo menm tou yo bezwen ranfò.


Nan moman sa, senk san moun nan onz komin ap jwenn konseye, edikasyon, ak antrenman kijan pou yo itilize konpetans antreprenarya yo genyen pou kreye finans pou tèt yo ak fanmi yo. Sonje Ayiti bay fòmasyon kontinyèl ak kanpay konsyantizasyon sou mesaj prevantif sou abi seksyèl, gwosès ki pat planifye, maladi seksyèl, ijyèn, dlo, pwòpte, COVID, ak yon pwogram nitrisyon.


Gabrielle Aurel oubyen Gabie jan tout moun rele l, se Fondatè ak sèvo Sonje Ayiti. Li te fèt e grandi Au Cap. Apre yon vizit an Ayiti an 2004, li te wè yon ansyen kondisip klas, jan lavi a te vire do ba li. gabie, wè li te ka nan plas kondisip sa. Gabie te wè kondisyon lavi a, Li te santi plas li ak devwa li se an Ayiti, e li te vle fè yon diferans. Se konsa, li te pran desizyon retounen al viv an Ayiti an 2006 ak de pitit li.

Moun yo motive Gabie nan tout sans; sa ankouraje l, wè la vi a yon lòt ja. Li fyè de anpil medam ki te nan pwogram Sonje Ayiti a e sa ki nan pwogram nan. "Ayiti gen menm Bondye lòt peyi yo genyen an, menm jan li fè pou yo a, li ka fè pou Ayiti". Gabie di.


Ane sa, Sonje Ayiti ap fete dizyèm anivèsè li, objektif alontèm lan se kontinye bay zouti ki nesesè pou Ayisyen kapab sipòte tèt yo ak fanmi yo. Anplis de sa, òganizasyon an vle fè plis pou gen yon pi gwo sansibilizasyon ak pwolonje pwogram yo ak sèvis yo nan lòt pati riral an Ayiti.


Gabrielle Aurel te sonje Ayiti, li ap travay pou ankouraje Ayisyen an Ayiti pou yo travay ak bati yon pi bon demen. Li ap trase wout la pou moun ki nan zòn riral Ayiti yo ta sanble bliye yo. Se pou tout sa Gabrielle Aurel se yon Fanm Potomitan.
Si w ta renmen fè yon don ak Sonje Ayiti; Ou ka fè sa sou lyen sa. Sonje Ayiti46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page