top of page

Yon Jenn Fanm Ki Angaje Kont Vyolans Nan Sosyete A

Romelus Marie Isnise, yon jènn fanm angaje kont vyolans nan sosyete a.


Chak moun gen yon bagay ki defini l plis. Yon bagay ki prèske kòm yon gid, yon travay kap kontinye pou li. Pou Marie Isnise konbat vyolans se tap travay ki plis sanble ak li.


Marie Isnise fèt nan vil Okay nan depatman Sid peyi Dayiti. Li se yon travayèz sosyal, yon edikatris nan dwa moun epi lap etidye dwa. Li te leve nan yon antouraj ki plen ak vyolans, se sitou la li jwen enspirasyon pou l milite kont vyolans sou moun, sa ki vinn rann li vinn yon feminis angaje.

Mwen enspire m de manm fanmi m, de pitit mwen pou n pa viv nan yon sosyete ki dezekilibre, m bay tèt mwen obligasyon pou m ede nan konstwi yon bon sosyete”.


Isnise rete konsyan de reyalite feminis yo ap viv nan sosyete a. Li di tou menmsi li chwazi enplike l nan lit kont vyolans, difikilte yo toujou reprezante yon gwo pwa nan yon sosyete patriyakal. Fòk nou gen kouraj ak detèminasyon pou konba sa kontinye, gade tout kote nan mond lan nap wè kijan feminis lan anpil, sitou nan peyi nou epi pou n toujou wè nesesite pou n sove yon vi nan sansibilizasyon kont vyolans.


«Difikilte nou rankontre yo se defi epi leson ke n aprann pou n avanse. »


Militant lan pa rete san sekèl vyolans ki te konn gen nan antouraj li. Depi 12 lane, Marie Isnise ap milite nan kwape vyolans sou fanm kote li bay sèvis li ak diferan oganizasyon nan kad travay sa tankou OGanizasyon entènasyonal Migran yo(OIM), Zanmi Lasante, CARE, International Rescue Committee(IRC), Equitas Canada, Beyond Borders/Depase Fwontyè yo ak Asosyasyon Zabèt Makandal pou yon lòt sosyete (AZAMA). Ak sipò teknik li ofri ak plizyè oganizasyon fanm ak Dwa moun pou mennen batay sali kwè se fason pal pou l ede kominote kote lap viv la kont vyolans.


Asosyasyon Zabèt Makandal pou Yon lòt sosyete (AZAMA )ki kreye an jiyè 2018 nan vil Jakmèl kote li se youn nan fondatris yo epi lap kòdone li tou. Yo sitou sipòte kominote a nan fè fòmasyon, sansiblizasyon, deba pou yon sosyete san vyolans.


« Konba kont vyolans se plis pase yon obligasyon e se fanm ak gason ki pou fè li. »


Isnise kwè nan yon sosyete ekilibre kote tout moun gen menm dwa. Atravè AZAMA, li pote kontribisyon pal chak jou pi plis pou l jwenn rezilta. Patisipasyon li nan òganizasyon an pote anpil chanjman nan lavi l, epi li toujou raple tèt li ke chak jou li dwe vinn yon pi bon moun.


Li pa chome, malgre tout etikèt chapo feminis lan ka pote, li konsidere travay sa kòm yon fason pou l viv e pou l leve 2 pitit gason li yo. Li toujou kwè sosyete a bay yon definisyon de fanm epi yon definisyon de gason.


« Pa fòme tifi, pa fòme ti gason, fòme MOUN. Konsa sosyete sa nap denonse a lap kaba »


Isnise kwè nan yon travay kolektif pou konbat vyolans pou pi bon moun nan yon pi bon sosyete se sak fè li pa janm fatige nan ede bati mouvman sosyal nan peyi a espesyalman mouvman fanm nan.


« Se pi bèl bagay ki genyen lew patisipe nan sove lavi .»


Li fè pati jenn Fanm Potomitan peyi a genyen, yon pasyone pou byennèt tout moun, yon enspirasyon ak yon modèl pou kominote a. Nan antrevi li te gen ak ekip Fanm Potomitan li ankouraje chak moun pou yo enplike yo nan travay feminis yo ap fè a.


« Travay feminis yo ap fè nan kominote a se pou pèmèt lavi boujonnen. Batay la pa pou fanm sèlman, se pou moun. Ou dwe enplike w pou w atrape mounite w sosyete a fèw pèdi pa rapò a sa sistèm sa montre n gen 2 kategori moun ki plis moun ke moun. Ou gen obligasyon pou enplike nan batay kap mennen pou konbat vyolans pou n kapab gen yon sosyete kote tout moun viv byen e alèz san kè sote. »


Ekri pa: Nedjy F. Chéry

Spòte ak ankouraje Isnise Romelus

Gade videyo entèvyou li la

136 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page