top of page

Fondasyon Unspoken Belle la

Updated: Oct 30, 2022

"Nou pa ka fòse yon viktim ki pa reponsab sa ki rive l la, pou fè l santi se li ki koupab.”

Sabrina Valbrun


Sabrina Valbrun te imigre Ozetazini soti Ayiti a laj nevan. Li se yon manman, madanm marye, ak yon pwopriyetè biznis. Sa fè 7 tan li ap travay nan konstriksyon kòm pwopriyetè nan yon konpayi restorasyon. Men, vrè pasyon Madam Valbrun se ede ak sipòte moun ki sibi abi seksyèl epi ede timoun nan peyi li, Ayiti.

Madam Valbrun se fondatris The Unspoken Belle Foundation, yon òganizasyon san bi likratif ki te fonde depi senkan. Fondasyon an konsantre sou bay fanm ki viktim abi seksyèl yo yon plas ouvè epi san jijman pou pale sou eksperyans yo, ede yo geri, konekte, epi bay yo resous pou kontinye ak gerizon yo. Antanke yon viktim, Madam Valbrun konprann bezwen an epi li te vle kreye yon espas ki an sekirite pou fanm yo pale lib epi jwenn èd.

Madam Valbrun dekouvri anpil fanm ak tifi Ayisyen fè eksperyans ak abi seksyèl, men li toujou yon bagay ke kominote nou an pa pale de li. Madam Valbrun ak ekip fondasyon li a, vizite timoun ak jèn ki nan Foster Home(Kay Tanporè) nan vil li ye kounye a, kote yo pale ak yo, ba yo pwodwi pou fanm epi fè diskisyon tab wonn sou sa ki nan lespri yo. "Menm si nou se viktim, sosyete a fè nou santi nou pa gen dwa pale sou chòk nou yo."


“Lè yon timoun oswa yon jèn adilt pataje istwa yo avèk ou, ou dwe fè atansyon nan ki fason pou w kontinye ak enfòmasyon yo pataje a. Nou ka fè sitiyasyon an vin pi mal; sonje, pifò nan yo rete nan kay kote abi a ap fèt la, epi bagay yo pa toujou pi bon pou moun yo mennen nan kay tanporè yo.” Yon fwa yon viktim konfye l ak yon manm nan Fondasyon Unspoken Belle la, yo ba li opsyon pou l chwazi fason pou l kontinye ak sitiyasyon an pou asire li konprann sa ki ka rive, si leta antre nan dosye a.


Unspoken Belle Foundation sipòte apeprè san (100) timoun nan Okap, Ayiti. Fondasyon an finanse ekolaj, inifòm, ak founiti lekòl timoun sa yo gras a fon Gala fondasyon an fè chak ane. Anplis de sa, Madam Valbrun planifye pou louvri yon lekòl teknik kote timoun sa yo ka aprann yon metye pou soutni tèt yo, tankou koud, elektrisyen ak lòt metye.


Fondasyon The Unspoken Belle chanje Madam Valbrun; kounye a li pi alèz pou pale devan yon foul moun epi pataje eksperyans li. Atravè pataje istwa, Madam Valbrun te aprann ke lòt manm fanmi li te fè eksperyans ak abi seksyèl tou; epi li reyalize li se pa sèl fanm ki viktim. "Mwen ankouraje fanm yo pale sou eksperyans yo, ki anpil nan nou pa fè sa, epi lè nou pote santiman ak emosyon sa yo nan relasyon nou ak maryaj, yo ka destriktif si yo pa diskite."


Madam Valbrun dirije tou yon gwoup rezo ki rele Building Us Network, kote li fè pwomosyon biznis moun Nwa epi li òganize evènman rezo pou ede edike kominote a ak pwogram pou edike yo kijan pou yo achte kay pou premye fwa.


Li se yon defansè pou abi seksyèl, kap bay yon kote ki an sekirite pou viktim sa yo, ak òganize pwogram pou avansman kominote li a se poukisa Sabrina Valbrun se yon FANM POTOMITAN!


Foto: Kylan Piper


Sipòte epi rete konekte ak Fondasyon Unspoken Belle atravè sit entènèt yo

Gade Videyo Interview Sabrina Valbrun an nan lyen sa (Klike la)


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page