top of page

Konnen Ki Moun Ou Ye!

Updated: Oct 30, 2022

Konnen Ki Moun Ou Ye!

Fotografè: Lily Fotografi
"Pou w lib, ou dwe konnen tèt ou, ki moun ou ye, ki kote ou soti, ak ki kote ou prale."


Doktè Carole M. Berotte JosephPandan epòk diktati Divalye a, viv an Ayiti te yon boulvès pou anpil moun. Anpil te kouri kite peyi a pou chape ensekirite politik, pami moun sa yo se te lafanmi Berotte. Malgre Doktè Carole M. Berotte Joseph fèt Pòtoprens, Ayiti, li te grandi Brooklyn, NY.


Doktè Berotte te konnen li te vle vin yon pwofesè depi l te timoun, "Ansèye se pasyon mwen," li te deklare. Li te pran diplòm nan Panyòl ak Edikasyon, Edikasyon Bileng ak Devlopman Kourikoulòm, ak Doktora nan Edikasyon bileng ak Sosyolengwistik. Doktè Berotte te travay nan domèn edikasyon jouk li pran retrèt li an 2015.Doktè Berotte te dirije anpil pwogram edikatif nan kominote Ayisyèn nan peyi Etazini. Pa egzanp, li te kreye Pwogram Fòmasyon Paran ak Pwofesè Ayisyen (HAPTT), premye pwogram bileng Kreyòl Ayisyen ak Anglè nan City College of New York, ki prepare pwofesè pou yo enstwi yon fason efikas nan lang Kreyòl Ayisyen. Jodi a, nou dwe Doktè Berotte lonè pou wòl li ak kontribisyon li nan devlòpman Kourikoulòm Edikasyon Pwofesè Bileng Kreyòl la.Lè Doktè Berotte retrete, li te vin patisipe nan sistèm edikasyon an Ayiti. Li kwè edikasyon se kle pou moun jwenn libète. Se konsa, li te kolabore ak Ministè Edikasyon Ayisyen pou lanse ak dirije yon pwojè edikasyon ki rele "Ann Ale." USAID te finanse pwojè sa a pou travay ak twasan (300) lekòl ki bay fòmasyon pwofesè epi devlope materyèl didaktik an Kreyòl Ayisyen.Patisipasyon Doktè Berotte nan kominote a pa sèlman nan Edikasyon. Li se youn nan manm fondatè Haitian Americans United for Progress (HAUP), yon òganizasyon san bi likratif ki dedye pou sèvi kominote Ayisyèn ak Karayib la nan Queens, NY, pandan karannsèt (47) dènye lane yo. Kounye a li se yon manm Konsèy nan Ayiti Community Trust, yon òganizasyon ki gen objektif pou konstwi yon Ayiti dirab. Anplis de sa, Doktè Berotte te travay kòm volontè ak Houston Haitians United pandan kriz Migran Ayisyen yo nan Texas.Dr Berotte te fè fas ak plizyè defi pandan karyè li. Li te premye moun ki te desandan Ayisyen yo te nonmen yon prezidan kolèj nan peyi Etazini an 2005. “Kenbe valè l, kenbe tèt li, se t eleman sa yo ki te pi difisil nan wout siksè l nan karye l" Doktè Berotte di. Li kwè tou si ou konfòtab nan po w konplètman, si w se yon moun ki otantik; sa yo ap lakoz ou rann lòt moun sèvis, w ap toujou la pou ede e sipòte lòt moun.Kounya, Doktè Berotte pase pi fò nan tan li nan biwo li ap kreye ak diskite sou ki fason pou ka ede inivèsite yo an Ayiti. Objektif la se reflete modèl edikasyon kolèj kominotè Ozetazini yo itilize nan kourikoulòm yo pou kreye travay epi kenbe talan yo nan peyi an olye pou yo ale chèche lavi nan peyi etranje lè yo fin fè etid yo.Pou efò lidèchip ewoyik li nan domèn edikasyon, angouman pou defann Kilti Ayisyèn an ak devlope lang Kreyòl Ayisyèn an, pou patisiapsyon l depi plis pase karant ane nan defann bon jan kalite edikasyon nan Etazini ak Ayiti, Dr Berotte se yon Fanm Potomitan.

Gade videyo entèvyou Dr Berotte la la: Entèvyou videyo Dr Berotte
39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page